Om Sitet

Betingelser

Vilkår for brug af Holdet.dk

Denne internetside udbydes og administreres af Swush.com ApS. Følgende vilkår og rettigheder er gældende i forbindelse med anvendelsen af internetsiden. Ved at gå ind på denne internetside anerkender og tiltræder du følgende vilkår og rettigheder. Såfremt du ikke kan acceptere disse vilkår og rettigheder, skal du ikke benytte denne internetside

1. Ansvarsfraskrivelse

Brug af internetsiden og dens faciliteter samt alt materiale og information hentet fra denne internetside sker på egen risiko. Swush.com frasiger sig hermed udtrykkeligt alt ansvar og alle garantier udtrykkelige eller stiltiende, af enhver art herunder, men ikke begrænset til stiltiende garantier for anvendelighed eller salgbarhed, tilpasning til et givent formål eller eventuelle krænkelser af tredjemands ret.

Swush.com er ligeledes ikke ansvarlig for internetsidens og den anvendte eller derfra hentede softwares manglende funktionsdygtighed, tab af data og serviceydelser på grund af forsinkelser, manglende levering, fejllevering eller service-afbrydelse, for nøjagtigheden, kvaliteten eller beskaffenheden af oplysningerne hentet fra internetsiden og ej heller for konsekvenserne af vira hentet fra administrators servere, eller ethvert ansvar, omkostning, tab af overskud eller andre tab lidt i forbindelse med brug af, eller manglende mulighed for adgang til internetsiden.

Med hensyn til brugerindholdet er Swush.com ikke ansvarlig for indhold offentliggjort i chat rooms og debatsider samt andre fælles områder. Swush.com kan ikke gøres ansvarlig såfremt offentliggjort brugerindhold strider mod nogen tredjeparts rettigheder. Alt sådant indhold uanset om det er ytret som meninger, erklæringer eller anbefalinger er brugernes ytrede synspunkter og ikke Swush.coms.

Denne internetside kan være forbundet med andre internetsider, som ikke vedligeholdes af Swush.com. Swush.com råder på ingen måde over de oplysninger, produkter eller serviceydelser, som udbydes på andre forbundne internetsider og er IKKE ansvarlig for disses indhold. Det kan f.eks. være muligt for brugerne at købe varer og andre serviceydelser via internetsiden. Nogle af disse indkøbsmuligheder kan være udbudt af tredjeparts detailhandlere, som er forbundet med internetsiden. De registrerede brugere kan også kommunikere med eller deltage i firmaers salgsfremmende foranstaltninger på internetsiden. Swush.com har på ingen måde del i disse tredjeparter og sådanne transaktioner, korrespondance med eller deltagelse i salgsfremmende foranstaltninger, samt alle betingelser, vilkår, garantier eller tilkendegivelser forbundet med sådanne forhold er udelukkende en sag mellem den pågældende bruger og tredjemand. Swush.com påtager sig ikke forpligtelser eller ansvar for nogen del af sådanne transaktioner, korrespondance eller medvirken.

Du accepterer at holde Swush.com skadesløs for alle krav og omkostninger, tab af overskud, tab af data, eller tab, som opstår som en konsekvens af, at disse vilkår er misligholdt af dig.

2. Rettigheder til internetsidens indhold

Alt materiale på internetsiden ejes enten af Swush.com eller af dets licensgivere, og materialet er beskyttet af love om ophavsret og varemærke. Du må ikke på nogen måde kopiere, ændre, gengive, genudsende, fremsende eller distribuere materiale fra denne internetside, herunder også de underliggende koder og software, medmindre tilladelse er givet hertil.

Du har kun tilladelse til at benytte indholdet på denne internetside til privat og ikke-kommercielt brug.

Det vil sige gennemse og printe enkelte sider eller afsnit til privat brug. Enhver uautoriseret anvendelse af ovennævnte, herunder navne, varemærke samt materiale, vil medføre erstatningskrav.

3. Swush.coms rettigheder og forpligtelser

Swush.com vil bestræbe sig på at sikre, at internetsiden og dens faciliteter er tilgængelige på alle tidspunkter, og at det af Swush.com leverede indhold på internetsiden er sandt, præcist og fri for fejl. Vi stiller dog ingen garantier herfor, medmindre disse er udtrykkeligt angivet.

Swush.com har ret til, til enhver tid og uden varsel at afbryde internetsidens serviceydelser eller enhver af de ekstra tilknyttede services samt at spærre bestemte brugeres konti eller adgangsrettigheder.

Swush.com forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser uden forudgående varsel.

4. Værneting og lovvalg

Disse vilkår og rettigheder reguleres af dansk ret og skal fortolkes i henhold hertil. Du og Swush.com anerkender de danske domstoles enekompetence vedrørende de af vilkårene omfattende spørgsmål.

Hvis det af en domstol med den rette kompetence statueres, at en eller flere af vilkårenes bestemmelser er ugyldige eller uden retskraft, skal den/de fortolkes så tæt på den oprindelige ordlyd som mulig med henblik på at afspejle Swush.coms intentioner samtidig med, at de øvrige bestemmelser herover bevarer fuld, uændret gyldighed.

Hvis Swush.com undlader at gøre rettigheder eller bestemmelser i vilkårene gældende, medfører dette ikke et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse, medmindre Swush.com har givet skriftlig samtykke hertil.

Vilkår og betingelser for deltagelse i spil

1. Betaling

Betaling på Holdet.dk kan ikke fortrydes. Ved køb fraskrives 14 dages fortrydelsesret og din betaling hæves med det samme. Alle betalinger foretages er i danske kroner (DKK). Nogle produkter er omfattet af moms og andre er omfattet af punktafgift under vores spiltilladelse. Inden du gennemfører din ordre kan du se hvor stor en andel af varernes pris der er moms.

2. Alder og bopæl

Du skal være fyldt 18 år for at oprette konto og deltage i spil på Holdet.dk. Desuden skal du være bosiddende i Danmark for at deltage i betalingsspil om præmier.

Swush.com er i sin spilletilladelse forpligtet til at foretage validering af 2% af de deltagere der køber Guld+ hold. Du kan blive udvalgt til at skulle validere din konto med billed-ID, f.eks. ved indsendelse af en kopi af pas eller kørekort. Ved manglende respons kan du i værste tilfælde risikere at få din konto lukket.
Præmievindere skal validere deres konto med billed-ID, f.eks. ved indsendelse af en kopi af pas eller kørekort.

3. Emails

Ved deltagelse i spil modtager du status- og optakt emails relateret til dine spil. I disse e-mails kan der forekomme reklame fra sponsorer såsom Danske Spil. Du kan ændre dette i meddelelser for din konto.

4. Profiler og holdnavne

Swush.com forbeholder sig ret til at ændre eller afvise profiler og holdnavne, som kan virke anstødelige eller krænkende. Dette inkluderer navne, der er kommercielle eller på anden vis forsøger at udnytte som medie. I ingen af ovenstående tilfælde vil deltagergebyret blive refunderet.

5. Aktivering af hold

Deltagelse i den aktuelle runde er betinget af, at betaling er gennemført inden kampstart/løbsstart. Hvis betalingen ikke er gennemført inden tidspunktet for kampstart/løbsstart, bliver holdet først aktiveret, når den aktuelle runde er overstået, og der åbnes for den efterfølgende runde.

6. Holdbegrænsning

Hver deltager/person må maks. oprette 20 hold til hvert spil.

7. Vindere

Vinderen er normalt det hold, som har optjent størst vækst/flest point ved spilstop. Samme forhold er gældende for rundevindere, hvor spilstop blot er afslutningen af den aktuelle runde. Konkurrencer i spillet kan blive afgjort på andre parametre. Dette vil være beskrevet på det enkelte spils præmieside. I tilfælde af at to eller flere hold står lige ved spilstop, er vinderen det hold, der er oprettet først. Ved lighed om kontante præmier, vil den samlede præmiesum, som der er lighed om, dog blive fordelt mellem de aktuelle vindere.

8. Præmier

Præmier er personlige og fysiske præmier kan ikke ombyttes til kontanter.

9. Aflysning af managerspil

I tilfælde af at hele sportsbegivenheden som et managerspil er baseret på aflyses inden spilstart (annonceret tidspunkt for første kamp, løb, sæson etc.), så refunderes betalinger foretaget i forbindelse med spillet.
I tilfælde af udskydelse eller ændring af tidsrummet for hele sportsbegivenheden, så afgøres det af Swush.com om managerspillet fortsat afvikles.
Hvis første runde af managerspillet er påbegyndt, så er spillet i gang, og indskud refunderes derfor ikke, selv om resten af sportsbegivenheden skulle blive annulleret eller suspenderet.
Skulle den sportsbegivenhed, som et påbegyndt managerspil baserer sig på blive annulleret eller suspenderet, så er det alene Swush.com som afgør, hvordan managerspillet afvikles.

10. Tvivl og uenighed

I tilfælde af tvivl eller uenighed om konkurrencevilkårene vil det være Swush.com der fastlægger fortolkningen og afgør spørgsmålet efter eget skøn. Der kan ikke i den anledning eller i øvrigt på grundlag af konkurrencens gennemførelse, manglende udgivelse, ændringer i kampprogram/rundeinddeling eller andre forhold, gøres erstatningskrav gældende mod Swush.com ApS, som i øvrigt forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i eller tilføjelser til reglerne.

Eventuelle ændringer, udelukkelser, aflysninger, udgåede spillere/ryttere/hold/kampe/runder/etaper mv. giver ikke anledning til kompensation, ekstraordinær mulighed for frie udskiftninger, refundering eller lignende. I tilfælde af uforudsete forhold eller forstyrrelser (som f.eks. skyldes coronavirus/COVID-19) ifm. afvikling af sportsbegivenheden, vil Swush.com i hvert enkelt tilfælde vurdere, hvorledes det bedst kan håndteres med henblik på at afvikle/færdiggøre konkurrencen.

11. Ansattes deltagelse i spil på Holdet.dk

Ansatte i Swush.com ApS kan ikke vinde præmier i spil på Holdet.dk. Som ansatte anses personer i tjenesteforhold til Swush.com ApS, herunder timelønnede medarbejdere, samt selskabets ledelse og medlemmer af bestyrelsen.

12. Brugerens ansvar

Brugeren er selv ansvarlig for at holde sin adgangskode hemmelig. Brugeren er forpligtet til øjeblikkeligt at orientere Swush.com hvis brugeren opdager uautoriseret adgang til sin konto. Brugeren er også forpligtet til at logge ud efter brug af Holdet.dk, så andre ikke kan få uautoriseret adgang til brugerens konto.

13. Ansvarsfralæggelse

Swush.com fralægger sig ethvert ansvar overfor tab af data og/eller ændringer i brugerens placering i spillet på grund af nedetid eller tekniske fejl i systemet.